Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 16. zasedání ZO

USNESENÍ z 16. zasedání ZO

konaného dne 21. 2. 2017 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 16.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 21. 2. 2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

411/16/17        Schvaluje program 16. zasedání ZO

412/16/17        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

413/16/17        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak Náhradník: Mgr. Anna Kubátová

414/16/17        Schvaluje doplnění Výboru pro národnostní menšiny o p. Vieru Lazarovou

415/16/17        Bere na vědomí Přehled pohledávek obce Bystřice k 31.12.2016

416/16/17        Schvaluje Dodatek č. 2 k „Zásadám tvorby a pravidel čerpání prostředků fondu rozvoje bydlení obce Bystřice“

417/16/17        Bere na vědomí závěrečnou zprávu o hospodaření bazénu Bystřice za rok 2016

418/16/17        Schvaluje další právní kroky směrem k dodavateli technologie na bazénu v Bystřici v letech 2013 a 2014 p. Sznapkovi

419/16/17        Bere na vědomí Zprávu o činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2016

420/16/17        Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

421/16/17        Schvaluje Dohodu  o ukončení Darovací smlouvy ze dne 30.12.2011 na darování části nově vzniklého pozemku parc.č. 1876/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m2 s manželi ………….., oba bytem ……………….

422/16/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/003/Pi se zřízením věcného břemene na prodej             obecního pozemku parc.č. 1876/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími manželi ……………., oba bytem …………….., za cenu dle znaleckého posudku č. 3006-129/2016 (tj. za 70,- Kč/m2), tj. 19.110,- Kč. Součástí kupní smlouvy je zřízení služebnosti vedení kanalizačního řadu po prodávaném pozemku parc.č. 1876/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, ve prospěch obce Bystřice, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3772-1/2017 ze dne 16.1.2017

423/16/17        Schvaluje kupní smlouvy ev.č. 2017/03/002/Pi na prodej nově rozdělených obecních pozemků parc.č. 2124/14 lesní pozemek o výměře 74 m2, parc.č. 2124/32 lesní pozemek o výměře 20 m2, parc.č. 2124/33 lesní pozemek o výměře 3 m2, parc.č. 2123/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 a parc.č. 2123/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupujícími manžely …………., oba bytem ……………, kupujícím ……………., bytem ……., kupujícím …………….., bytem …………… a kupujícím ………….., bytem ….. Součástí kupní smlouvy je i zřízení služebnosti práva chůze a jízdy po pozemku parc.č. 2124/32 lesní pozemek ve prospěch nemovitosti parc.č. 2124/20 lesní pozemek

424/16/17        Schvaluje smlouvu ev.č. 2017/03/013/St o zrušení předkupního práva k pozemkům parc.č. 1061/99 orná půda o výměře 1221 m2 a parc.č. 1061/207 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 146 m2, k.ú. Bystřice nad Olší, s povinným z předkupního práva panem ………………, bytem …………….

425/16/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/004/Pi na přijetí daru spoluvlastnických podílů ¼ a 1/2 na pozemku parc.č. 667/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárci panem …………, ………. a paní …………., všichni bytem ………………

426/16/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/014/Pi na přijetí daru spoluvlastnických podílů ½ na pozemku parc.č. 667/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárci paní …………. a panem …………, oba bytem …………………..

427/16/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/011/Pi na přijetí daru nově vzniklých pozemků parc.č. 4896/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 78 m2, parc.č. 4899/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2, parc.č. 4900/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 116 m2 a parc.č. 4906/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárci manžely …………………, oba bytem ……………., dárci manžely ……………, oba bytem …………. a dárkyní paní ……………, bytem ……………

428/16/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/020/Pi na přijetí daru na nově vzniklé pozemky parc.č. 5956/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 164 m2, parc.č. 5956/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 419 m2, parc.č. 5952/23 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m2, odměřený díl „a“ o výměře 102 m2 z pozemku parc.č. 5952/1, parc.č. 5952/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 202 m2 a odměřený díl „a“ o výměře 378 m2 z pozemku parc.č. 5952/1, vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s dárcem společností Moravskoslezský kraj, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ70890692

429/16/17        Schvaluje záměru přijetí části pozemku parc.č. 5954/1 na základě smlouvy č. FM/26/i/2016, jejímž předmětem je darování části pozemku parc.č. 5954/1 ve správě Správy silnic MSK, Frýdek-Místek z důvodu stavby „Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice“

430/16/17        Schvaluje směnnou smlouvu ev.č. 2017/03/018/Pi na směnu obecního pozemku parc.č. 5128/70 orná půda o výměře 26 m2 ve vlastnictví obce Bystřice za pozemek parc.č. 5128/71 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2 ve vlastnictví paní ……………, bytem ……………, oba pozemky v k.ú. Bystřice nad Olší

431/16/17        Schvaluje v rámci realizace projektu Operační program zaměstnanost „Bystřice n.O. – efektivní a strategická veřejná správa“ personální složení Komise pro strategické plánování:

                      - Tomáš Balcar – ředitel Regionálního sdružení Těšínského Slezska,

                      - Oto Sobol – manažer Česká spořitelna a.s.

                      - Zbyšek Bajusz – podnikatel

                      - Stanislav Mitręga – ředitel S.S.K., a.s.

                      - Mojmír Kašprišin – ředitel vnějších vztahů TŽ, a.s.

                      - Daniel Heczko – finanční výbor Obec Bystřice

                      - Michal Rusz – finanční ředitel Strojírny a stavby Třinec

                      - Lucyna Škňouřil – lékař

                      - Kateřina Dubská – koordinátor projektu

                      - Aneta Wojtas – metodik projektu

                      - Anna Konderlová – zastupitel

                      - Marcel Walaski – zastupitel

                      - Jaroslav Stošek – zastupitel

                      - Roman Raszka – zastupitel

                      - Roman Wróbel – starosta obce

432/16/17        Schvaluje statut Komise pro strategické plánování v rámci realizace projektu Operační program zaměstnanost „Bystřice n.O. – efektivní a strategická veřejná správa“

433/16/17        Schvaluje Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví, kvality života prostřednictvím Projektu Zdravá obec Bystřice a metody místní Agenda 21, vstup do tohoto projektu

434/16/17        Schvaluje „odpovědného politika“ – Mgr. Romana Wróbela v rámci Projektu Zdravá obec Bystřice a metody Místní Agenda 21

435/15/16        Bere na vědomí Zápis ze schůze Výboru pro národnostní menšiny konané dne 9.1.2017

436/16/17        Schvaluje Kupní smlouvu se zrušením věcného břemene ev.č. 2017/03/023/Pi na prodej pozemků parc.č. 2337/1 orná půda o výměře 1452 m2, parc.č. 2337/13 orná půda o výměře 1419 m2, parc.č. 2338/1 trvalý travní porost nová výměra dle GP 2895 m2 a parc.č. 2338/2 trvalý travní porost o výměře 607 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší se společnostmi Zowada, s.r.o. se sídlem Plk. Velebnovského 180, 739 91 Jablunkov, zastoupená panem ………….., jednatelem a Senior Park Bystřice s.r.o., se sídlem Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín, zastoupená panem …………., jednatelem

437/16/17        Schvaluje účtování výdajů na zajištění dopravní obslužnosti od 1.1.2017 na ODPA 2292 a příjem z úhrad za geologické práce do daňových příjmů na položku 1356

438/16/17        Schvaluje vyčlenění potřebných finančních prostředků ve výši 25,5 mil. Kč pro realizaci projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví“, registrační číslo: CZ.11.2.45./0.0/0.0/15_003/0000328, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

439/16/17        Neschvaluje uložit úkol starostovi obce zjistit možnosti dotačního titulu na meteorologickou stanici pro obec Bystřici

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………

p. Věslav Szpak                                                        ………………….…………

Datum vložení: 6. 3. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2017 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice