Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 19. zasedání ZO

USNESENÍ z 19. zasedání ZO

konaného dne 19. 9. 2017 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

z 19.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 19. 9. 2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


 

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

495/19/17        Schvaluje program 19. zasedání ZO

496/19/17        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,  p. Anna Konderlová

497/19/17        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav Szpak

Náhradník: Mgr. Anna Kubátová

498/19/17        Neschvaluje prodej pozemku parc.č. 67/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 225 m2 a pouze části pozemku parc.č. 67/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 896 m2 za cenu, která bude stanovena na základě vypracovaného znaleckého posudku + příslušná sazba DPH

499/19/17        Schvaluje variantu I připravení smlouvy na zřízení práva stavby k již zrealizovaným stavbám na pozemcích parc.č. 67/1 a 67/4 se zřízením věcného břemene cesty, stezky a průhonu k těmto stavbám, a to ve prospěch spolku CHEWAL

500/19/17        Bere na vědomí plnění rozpočtu obce Bystřice za 1. pololetí 2017

501/19/17        Bere na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 30.6.2017

502/19/17        Bere na vědomí informaci o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod

503/19/17        Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

504/19/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/087/Pi na přijetí daru nově vzniklého pozemku parc.č. 3292/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší s dárkyní paní …………………, bytem ……………….

505/19/17        Schvaluje přijetí daru kanalizačního řadu DN 200 v délce 167,67 m v lokalitě Na Pasekách od manželů ………………… a paní ………………, oba bytem ………..

506/19/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/089/Pi na přijetí daru kanalizačního řadu DN 200 v délce 167,67 m umístěného na pozemcích parc.č. 2514/4, 2514/1, 2486/2 a 2486/1 v k.ú. Bystřice nad Olší lokalita Na Pasekách, s dárci manželi ……………. a paní ……………….., oba bytem …………………..

507/19/17        Schvaluje přijetí daru kanalizačního řadu DN 250 v délce 55,50 m v lokalitě Farské od paní ………………., bytem ………………………

508/19/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/090/Pi na přijetí daru kanalizačního řadu DN 250 v délce 55,50 m umístěného na pozemcích parc.č. 1061/89, 1061/40 a 1061/118 v k.ú. Bystřice nad Olší lokalita Farské, s dárkyní ……………., bytem …………………

509/19/17        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2017/03/091/Pi na prodej pozemku parc.č. 3195/1           – trvalý travní porost o výměře 187 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice se   společností Cieslar s.r.o., Bystřice 325, IČ 25815580, za cenu 35,- Kč/m2, tj. 6.545,- Kč

510/19/17        Schvaluje darovací smlouvu ev.č. 2017/03/092/Pi na přijetí daru pozemků parc.č.           3196/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2 a parc.č. 3196/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 200 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, obec Bystřice se společností Cieslar s.r.o., Bystřice 325, IČ 25815580

511/19/17        Bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec, IČ: 71224530 za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVHS za rok 2016

512/19/17        Bere na vědomí zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec za rok 2016

513/19/17        Bere na vědomí informace o formách územní spolupráce

514/19/17        Schvaluje finální dokument „Místní akční plán Třinec“ včetně jeho příloh, který byl projednán a schválen Řídícím výborem na svém zasedání dne 1.9.2017 v rámci realizace dotačního projektu „Místní akční plán v ORP Třinec“

515/19/17        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“   p. ………………. za získání titulu juniorského mistra Evropy v moderním pětiboji a 5. místo na mistrovství světa dvojic seniorů ve štafetě a jeho trenérovi …………….

516/19/17        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ p. …………. a jeho sestře p. ……………….. za záchranu života

517/19/17        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ Im memoriam p. …………….., předsedovi Českého zahrádkářského svazu, díky němuž došlo k rozmachu této neziskové organizace a který stál při rekonstrukci jejího zázemí

518/19/17        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ sl. ………….. za 3. místo v kategorii seniorek na mistrovství světa v mažoretkovém sportu

519/19/17        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ reprezentantkám na mistrovství světa v orientálních tancích v Petrohradu  v případě, že by některá z tanečnic získala medaili

520/19/17        Zmocňuje radu obce k provedení změny rozpočtu a schválení rozpočtového opatření týkajícího se pořízení kompostérů v rámci dotačního programu v době do zasedání příštího řádného zastupitelstva obce

521/19/17        Bere na vědomí a nemá proti záměru výstavby rozhledny na vrcholu Loučky na katastru obce Nýdek žádné výhrady

 

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………

 

p. Věslav Szpak                                                         ………………….…………

Přílohy

Usnesení ZO č.19/2017

USNESENÍ ZO 19_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 347,88 kB
Datum vložení: 2. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2017 10:19
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24
25
26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice