Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 22. zasedání ZO

USNESENÍ z 22. zasedání ZO 1

konaného dne 24. 4. 2018 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

z 22.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 24. 4. 2018 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

577/22/18        Schvaluje program 22. zasedání ZO

578/22/18        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek,       p. Anna Konderlová

579/22/18        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Jitka Koždoňová, Věslav SzpakNáhradník: Mgr. Anna Kubátová

580/22/18        Schvaluje zpracovat znalecký posudek v souvislosti s prodejem hasičského vozidla Tatra CAS 148, SPZ FM 78-27

581/22/18        Odložilo rozhodnutí ve věci prodeje Tatry CAS 148, SPZ FM 78-27 na červnové zasedání ZO po vypracování znaleckého posudku

582/22/18        Ukládá projednat a vyjádřit se k závěrečné zprávě o hospodaření bazénu Bystřice za rok 2017 po doplnění tabulkové části komentářem místostarostou obce

                        Zodp.: finanční výbor, místostarosta obce Termín: 19.6.2018

583/22/18        Odložilo projednání závěrečné zprávy o hospodaření bazénu Bystřice za rok 2017  po doplnění tabulkové části komentářem na červnové zasedání ZO

584/22/18        Bere na vědomí přehled o třídění, odvozu a množství komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu za rok 2017 včetně příjmů a výdajů

585/22/18        Schvaluje vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství obce Bystřice za rok 2017

586/22/18        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 1466/8 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………., ………………. s odůvodněním uvedeným v zápise z jednání stavební komise

587/22/18        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4271 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ………………………, …………………… s odůvodněním uvedeným v zápise z jednání stavební komise

588/22/18        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků p.č. 5636/1, 5636/2, 5636/5, 5636/7, 5633/3 spočívající v zařazení těchto pozemků do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ………………….., ………………… s odůvodněním uvedeným v zápise z jednání stavební komise

589/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 3476/1 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha SV) na podnět ………………….., ………………… s vysvětlením uvedeným v zápise z jednání stavební komise

590/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 3512 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ………………………, …………………….. s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

591/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4560/1 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ………………………, ………………… s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

592/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4988/2 spočívající v zařazení části tohoto pozemku, a to části navazující na stavební pozemek u RD č.p. 318 o výměře 1500 m2 do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………………, …………………. s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

593/22/18        Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 1061/85 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BI) na podnět ……………………., ……………………..

594/22/18        Schvaluje revokaci usnesení č. 593/22/18 ve výše uvedeném znění

595/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 1061/85 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BI) na podnět ………………….., ………………… s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

596/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 5007/1 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………………..., ……………………

597/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pouze u pozemku p.č. 3464/2 spočívající v zařazení jeho části v rozsahu do 50 m2, přiléhající ke stávající hospodářské budově na hranici pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět …………….. a ………………, ………………. s odůvodněním uvedeným v zápise z jednání stavební komise

598/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4747 spočívající v zařazení části tohoto pozemku, a to části o výměře max. 2000 m2 v severovýchodním rohu pozemku navazující na stávající komunikaci do zastavitelné plochy (plocha BR) výměnou z odejmutí části pozemku p.č. 4746 o výměře cca 2000 m2 podél jižní a západní hranice pozemku ze zastavěného území na podnět …………………….., ……………………. s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

599/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 5914 spočívající v zařazení části tohoto pozemku, a to části pozemku o výměře max. 50 m2 pod již realizovanou přístavbou RD do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………………, ……………………….. s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

600/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků p.č. 4799/1 a 4799/2 spočívající v zařazení těchto pozemků do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………………, ……………………….

601/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4606/7 spočívající v zařazení části tohoto pozemku o výměře do 1600 m2 do zastavitelné plochy (plocha VL) na podnět společnosti Berndorf Bäderbau, Bystřice 1312 s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

602/22/18        Schvaluje poskytnutí dotace: ZUŠ Třinec, se sídlem Třanovského 596, Třinec, IČ 61955574 na projekt „Podpora základního uměleckého vzdělání v obci Bystřice“ ve výši 100.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 49/2018 na výše uvedený projekt

603/22/18        Schvaluje poskytnutí dotace: Polský svaz kulturně osvětový, z.s., MO Bystřice, se sídlem Bystřice čp. 961, IČ 48772283 na projekt „Činnost folklórního souboru „Bystrzyca“ ve výši 40.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 50/2018 na výše uvedený projekt

604/22/18        Schvaluje poskytnutí dotace: Sportovní centrum Bystřice, z.s., se sídlem Bystřice čp. 1335, IČ 68334427 na projekt „Pořádání závodů pro mládež“ ve výši 40.000 a veřejnoprávní smlouvu č. 51/2018 na výše uvedený projekt

605/22/18        Schvaluje poskytnutí dotace: TJ Bystřice z.s., se sídlem v Bystřici, IČ 26572770 na projekt „Reprezentace obce, fotbalového odd. kopané TJ Bystřice“ ve výši 190.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 52/2018 na výše uvedený projekt

606/22/18        Schvaluje poskytnutí dotace: Belly Dance, z.s., se sídlem Bystřice 832, IČ 1274244 na projekt „Podpora mládeže k tanci a estetice“ ve výši 30.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 53/2018 na výše uvedený projekt

607/22/18        Schvaluje poskytnutí dotace: Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově, se sídlem Bezručova 395 Jablunkov, IČ 494330 na projekt „Domov sv. Alžběty v Jablunkově“ ve výši 30.000 Kč a veřejnoprávní smlouvu č. 54/2018 na výše uvedený projekt

608/22/18        Schvaluje záměr realizace opravy střechy budovy hasičské zbrojnice čp. 936, k.ú. Bystřice nad Olší

609/22/18        Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

610/22/18        Schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 018 225,55 Kč a dotace ve výši 356 157,45 Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci a dotace z rozpočtu obce Sdružení obcí Jablunkovska, Dukelská 600, 739 91 Jablunkov, IČ 65494636 na projekt „Sdružení obcí Jablunkovska – biologicky rozložitelný odpad III“

611/22/18        Bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru obce Bystřice konaného dne 12.4.2018

612/22/18        Bere na vědomí rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně na rok 2018

613/22/18        Bere na vědomí rozpočet Slezského vodo-hospodářského svazku Třinec na rok 2018

614/22/18        Bere na vědomí rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018

615/22/18        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2018/03/019/Pi na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 5970/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 327 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší se společností Berndorf Bäderbau s.r.o., Bystřice 1312, IČ 25855247, za cenu 100,- Kč/m2+příslušná sazba DPH, tj. celkem 39.567,- Kč za pozemek

616/22/18        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2018/03/018/Pi na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 1835/2 trvalý travnatý porost o výměře 43 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s panem …………………………, trvale bytem ………………, za cenu 306,29 Kč/m2, tj. celkem 13.170,- Kč za pozemek

617/22/18        Schvaluje záměr přijetí části pozemku parc.č. 5952/1 na základě smlouvy č. FM/2/i/2018/Ch, jejíž předmětem je darování části pozemku parc.č. 5952/1 ve správě Správy silnic MSK, p.o., Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek z důvodu umístění stavby „Chodník směr Nýdek“ na silnici č. III/01146

618/22/18        Schvaluje darovací smlouvu č. FM/10/j/2018/Ch, jejíž předmětem je darování pozemku parc.č. 5954/23 o výměře 112 m2 dle GP č. 3886-2/2018 ze dne 25.1.2018, na kterém se nachází chodník, který vznikl v souvislosti se stavbou „Rozšíření parkoviště v centru obce Bystřice“, uzavřenou s dárcem Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK, p.o., Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

619/22/18        Bere na vědomí Zápis ze schůze výboru pro národnostní menšiny konané dne 12.2.2018

620/22/18        Bere na vědomí Zápis ze schůze výboru pro národnostní menšiny konané dne 27.3.2018

621/22/18        Schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc.č. 499, tedy nově vzniklého pozemku parc.č. 499/2 – trvalý travní porost, k.ú. Bystřice, se Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774, se sídlem Husická 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

622/22/18        Schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2018“ a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2018“

623/22/18        Ukládá rozpracovat stručný záměr využití prostor v čp. 3 u p. ……………. pro činnost Klubu důchodců

Zodp.: starosta obce                                                Termín: 19.6.2018

624/22/18        Schvaluje revokaci usnesení č. 556/20/17 ze dne 5.12.2017 ve znění:
 „Neschvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 3487/15, 3487/17 a 3489/1 do zastavitelné plochy na podnět …………………., ……………………….“

625/22/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení částí pozemků p.č. 3487/15 a 3487/17 do zastavitelné plochy (plocha BR) v rozsahu pro stavbu jednoho RD na části pozemku o výměře do 2000 m2 v severní části pozemků na podnět …………………., ………………………... V případě schválení návrhu je však nezbytné uzavřít se žadatelem plánovací smlouvu, která by jednoznačně definovala povinnost žadatele (vlastníka pozemku) zajistit si chybějící dopravní a technickou infrastrukturu (včetně majetkoprávního vypořádání) na vlastní náklady i se stanovením přechodu této povinnosti na právní nástupce žadatele.

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO


 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Jitka Koždoňová                                               …….………………………

p. Věslav Szpak                                                         ………………….…………

Přílohy

Usnesení ZO č.22/2018

Usnesení ZO 22_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,4 kB
Datum vložení: 7. 5. 2018 13:42
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2018 15:25
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice