Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 23. zasedání ZO

 USNESENÍ z 23. zasedání ZO 1

konaného dne 19. 6. 2018 v 15:00 hodin

U S N E S E N Í

 

z 23.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 19. 6. 2018 v 15:00 hodin

v zasedací místnosti OÚ Bystřice


 

Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

626/23/18        Schvaluje program 23. zasedání ZO

627/23/18        Volí návrhovou komisi ve složení:   

                                                        

628/23/18        Určuje ověřovatele zápisu:   

 

629/23/18        Schvaluje vyhlášení anglické elektronické aukce na prodej hasičského vozidla Tatra CAS 148, SPZ FM 78-27 s min. kupní cenou 700 tis. Kč

630/23/18        Neschvaluje odložit projednávání závěrečné zprávy o hospodaření bazénu Bystřice 2017 do září a doplnit ji dle připomínek …………………………., člena ZO

631/23/18        Schvaluje závěrečnou zprávu o hospodaření bazénu Bystřice za rok 2017 po doplnění tabulkové části komentářem místostarostou obce                       

632/23/18        Schvaluje vypuštění úkolu č. 623/22/18

633/23/18        Projednalo a schválilo závěrečný účet obce Bystřice za rok 2017

634/23/18        Projednalo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ev.č. O/33/2018,

635/23/18        Vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2017, a to bez výhrad

636/23/18        Schvaluje účetní závěrku obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017

637/23/18        Bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru konaného dne 30.5.2018

638/23/18        Bere na vědomí rekapitulaci a stav připravenosti hlavních projektových záměrů

639/23/18        Schvaluje znění kroniky obce Bystřice za rok 2017 s vynětím pasáže o předcích ………………………….. z badatelské části kroniky

640/23/18        Bere na vědomí zprávu o fungování Obecní policie Bystřice za rok 2017

641/23/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4439, 4440, 4441/2 spočívající v zařazení těchto pozemků do plochy s funkčním využitím ZN na podnět …………………………………………..

642/23/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemku p.č. 4437/1 spočívající v zařazení tohoto pozemku do plochy s funkčním využitím ZN na podnět …………………………………….

643/23/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků p.č. 4437/2  spočívající v zařazení tohoto pozemku do plochy s funkčním využitím ZN na podnět …………………………………….

644/23/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití částí pozemků p.č. 5107/22 a 5107/23 spočívající v zařazení těchto částí pozemků do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………… a ………………., a to rozšířením současného zastavěného území o část navrhovaných pozemků o výměře 600 m2,  s vysvětlením uvedeným v zápise z jednání stavební komise

645/23/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití části pozemku p.č. 5128/51 spočívající v zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………………….., a to v rozsahu do 2000 m2 severovýchodně od pozemku p.č. 5128/75, s vysvětlením uvedeným v zápise z jednání stavební komise

646/23/18        Schvaluje pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků p.č. 1035/1 a 1035/23 spočívající v zařazení těchto pozemků do zastavitelné plochy (plocha BR) na podnět ……………………. s podmínkami uvedenými v zápise z jednání stavební komise

647/23/18        Bere na vědomí koncept zadání změny č.1 územního plánu Bystřice

648/23/18        Schvaluje mimořádné odměny starostovi obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC ve výši 1 měsíční odměny za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů

649/23/18        Schvaluje mimořádné odměny místostarostovi obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC ve výši 1 měsíční odměny za plnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů

650/23/18        Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč Místní skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici, z.s. se sídlem Bystřice čp. 961, IČ 48772283

651/23/18        Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

652/23/18        Schvaluje Dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví ev.č. 2018/03/039/Pi na pozemku parc.č. 1297 v k.ú. Bystřice nad Olší. Obec Bystřice se stává vlastníkem nového pozemku parc.č. 1297/1 trvalý travní porost o výměře 375 m2 a pan …………………… se stává vlastníkem nových pozemků parc.č. 1297/2 trvalý travní porost o výměře 147 m2 a parc.č. 1297/3 trvalý travní porost o výměře 8 m2. Strany se zároveň dohodly, že uvedené zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví je bezúplatné.

653/23/18        Schvaluje Dodatek č. 5 ke stanovám Sdružení obcí Jablunkovska spolu s úplným zněním Stanov Sdružení obcí Jablunkovska

654/23/18        Bere na vědomí zápis z veřejného fóra MA21

655/23/18        Schvaluje záměr zpracování projektové žádosti na půdní vestavbu PMŠ čp. 440


Materiály projednané bez přijatého usnesení

 

Zastupitelstvo obce:

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO


 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

…………………………..                                         …….………………………

 

………………………….                                          ………………….…………

Přílohy

Usnesení ZO č.23/2018

Usnesení ZO 23_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,44 kB
Datum vložení: 27. 6. 2018 14:19
Datum poslední aktualizace: 27. 6. 2018 14:24
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Červen 2023
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22
23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice