Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

specifické činnosti odboru

Odbor se nečlení

 

4.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

4.1.1. zajišťuje pokladní službu

4.1.2. zabezpečuje úkoly obce ve věcech místního referenda

4.1.3. zajišťuje evidenci přijatých žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,osvobodném přístupu k informacím, tyto přiděluje odpovědným odborům k vyřízení, eviduje zpracované odpovědi a zajišťuje jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

4.1.4. zpracovává výroční zprávu za příslušný rok o činnosti v oblasti poskytování informací,

za tímto účelem uchovává kopie odeslaných odpovědí, výzev k úhradě nákladů, rozhodnutí o odmítnutí

4.1.5. vede evidenci petic a stížností a předkládá 1 x ročně, vždy koncem 2. měsíce daného roku do schůze rady obce zprávu o průběhu a výsledcích řešení stížnosti fyzických a právnických osob za uplynulý kalendářní rok

4.1.6. zabezpečuje agendu úředních desek, vyvěšuje a svěšuje dokumenty na úřední desce a elektronické úřední desce, označuje předepsanými údaji, vede jejich evidenci, ukládá jejich kopie a koresponduje v těchto záležitostech s externími subjekty

4.1.7. zabezpečuje provoz podatelny úřadu včetně přijímání a odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky obce

4.1.8. zpracovává návrh na vydání spisového a skartačního řádu

4.1.9. zabezpečuje spisovou službu, realizuje skartační řízení

4.1.10. zajišťuje služby e-podatelny

4.1.11. zabezpečuje službu kopírování

4.1.12. podílí se na přípravě zasedání zastupitelstva obce v rámci organizačně-techn.věcí

4.1.13. zabezpečuje evidenci vnitřních norem organizace a jejich distribuci

4.1.14. koordinuje využívání zasedací místností a obřadní síně

4.1.15. zajišťuje pojištění obecního majetku, vozidel, odpovědnosti zaměstnanců za škody a spolupracuje s pojišťovnou při řešení pojistných událostí

4.1.16. zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících

4.1.17. zpracovává a vede předepsanou dokumentaci obce na úseku PO

4.1.18. koordinuje plnění úkolů obce jako právnické osoby v souladu s platnou právní úpravou na úseku PO

4.1.19. spravuje budovu hasičské zbrojnice a věcné prostředky pro sbor hasičů

4.1.20. zabezpečuje odbornou přípravu strojníků, velitelů a členů jednotek SDH

4.1.21. zajišťuje plnění povinností zaměstnavatele při vytváření podmínek pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a k ochraně zdraví při práci v souladu se zákoníkem práce a dalšími předpisy v oblasti BOZP

4.1.22. zabezpečuje a vede evidenci o povinných školeních na úseku BOZP a PO zaměstnanců a školení řidičů

4.1.23. předkládá orgánům obce návrh obecně závazné vyhlášky Požární řád obce

4.1.24. zajišťuje materiálně technické vybavení potřebné pro činnost obecního úřadu včetně jeho údržby

4.1.25. zabezpečuje dodávky energií a jiných médií v budovách obce

4.1.26. zabezpečuje úklid v budově obecního úřadu

4.1.27. zabezpečuje zásobovací činnost včetně objednávek a nákupů, vede sklad čistících a kancelářských prostředků

4.1.28. zajišťuje včasnost a správnost veškerých stálých plateb a refakturací, v případě vzniku pohledávek či sankcí, připravuje podklady pro jejich vymáhání

4.1.29. vede centrální evidenci klíčů

4.1.30. zabezpečuje agendu vozového parku obecního úřadu, technického úseku a požárního sboru

4.1.31. zabezpečuje a odpovídá za evidenci oprav vozidel obce, zodpovídá za provedení jejich technických prohlídek

4.1.32. vede evidenci úředních razítek používaných odbory v samostatné i přenesené působnosti na úseku sociálních věcí

4.1.33. vede agendu veřejného opatrovnictví a poskytuje sociální poradenství

4.1.34. předává podněty úřadu s rozšířenou působností ve věci sociálně právní ochrany dětí

4.1.35. zajišťuje součinnost se soudy ve věci přezkumu osob omezených ve svéprávnosti

4.1.36. zajišťuje zprostředkování gratulací jubilantům obce, rozesílání blahopřání a dárkových balíčků u příležitosti životních jubileí občanů obce Bystřice na úseku správy majetku obce

4.1.37. zpracovává podklady k inventarizaci majetku obce

4.1.38. eviduje nemovitosti ve vlastnictví obce a věcná práva k nim

4.1.39. zabezpečuje podání návrhů na zápisy do katastru nemovitostí, popř. jiných návrhů tak, aby listy vlastnictví byly aktuální

4.1.40. eviduje a ukládá listiny prokazující vlastnictví nebo věcná práva k věcem v majetku obce, zejména nemovitým (smlouvy, rozhodnutí, výpisy z katastru nemovitosti, znalecké posudky)

4.1.41. eviduje a zpracovává písemnosti k výběrovým řízením na prodej nemovitého majetku obce

4.1.42. zajišťuje činnosti související s nabýváním nemovitostí do vlastnictví obce, s převodem nemovitostí z vlastnictví obce, s užíváním, pronájmem a výpůjčkou nemovitostí, se zřizováním věcných břemen a služebností

4.1.43. ve spolupráci s finančním odborem navrhuje radě obce ceník pro výpočet nájemného z prostor ve vlastnictví obce určených k podnikání

4.1.44. zpracovává materiály pro jednání orgánu obce v oblasti majetkové ve všech dalších případech nakládání s majetkem daných právními nebo interními předpisy

4.1.45. vede evidenci zájemců o přidělení obecního bytu, tvoří pořadník a předkládá radě obce návrhy na uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu

4.1.46. předkládá nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání

4.1.47. zajišťuje pravidelnou kontrolu technického stavu obecních budov, obecních bytů a prostor k podnikání, zajišťuje prostřednictvím vybraných firem opravy a údržbu, objednává periodické revize a zabezpečuje odstranění zjištěných závad

4.1.48. zajišťují kontroly ručních hasicích přístrojů včetně jejich doplňování, revizi hydrantů

4.1.49. vede pasport dopravního značení na pozemních komunikacích v obci

4.1.50. vede pasport místních komunikací, dohlíží na řádné označení ulic a místních komunikací

4.1.51. vede pasport mostů a propustků a navrhuje způsob jejich oprav

4.1.52. navrhuje plán oprav komunikací a způsob jejich oprav do rozpočtu obce

4.1.53. zajišťuje podklady pro převod pozemků pod místními komunikacemi do vlastnictví obce

4.1.54. koordinuje s pracovištěm Správy silnic údržbu komunikací III. třídy v obci

4.1.55. vykonává povodňové prohlídky a zajišťuje povodňovou aktivitu v souladu s povodňovým plánem obce

4.1.56. zabezpečuje výkon povinností správce vodního toku, kde je určená obec

4.1.57. zajišťuje samosprávné činnosti na úseku provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

4.1.58. vydává souhlasy vlastníka pozemní komunikace pro připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci podle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a u obecních pozemků souhlasy s vedením veřejné technické a dopravní infrastruktury včetně jejich rekonstrukce a oprav přes tyto pozemky jako podklady pro správní řízení nebo opatření podle stavebního zákonana úseku odpadů a pohřebnictví

4.1.59. připravuje smlouvy na dodávku vody z obecních vodovodů a smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace

4.1.60. zajišťuje systém nakládání s odpady na území obce v souladu s aktuálním zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

4.1.61. eviduje nepovolené skládky na území obce a řeší jejich odstraňování

4.1.62. zajišťuje samosprávné činnosti na úseku správy a údržby veřejného pohřebiště na území obce v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

4.1.63. uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst a hrobových míst včetně schránky v sestavě kolumbária na veřejném pohřebišti,

 

4.2. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým

organizacím obce

nevykonává

 

4.3. Úkoly ve vztahu k organizační složce

nevykonává

 

4.4. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům města

4.4.1. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sociální komise

 

4.5. Vztah k rozpočtu obce

4.5.1. zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 4 v rámci rozpočtu obce

 

4.6. Úkoly v přenesené působnosti

4.6.1. zabezpečuje kompletní výkon matriční agendy pro obec Bystřice a Košařiska

4.6.2. vede matriční knihy (narození, úmrtí, manželství) včetně sbírek listin

4.6.3. provádí zápisy do matričních knih, vyřizuje žádosti o zápis matričních událostí do Zvláštní matriky Brno

4.6.4. vystavuje matriční doklady, potvrzení o údajích a doslovný výpis z matričních knih

4.6.5. předává po uplynutí stanovené doby matriční knihy k archivaci (příslušnému státnímu oblastnímu archívu a sbírky listin příslušnému úřadu s rozšířenou působností)

4.6.6. vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů

4.6.7. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení k církevnímu sňatku

4.6.8. přijímá oznámení rozvedené manželky popř. manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení

4.6.9. přijímá prohlášení, oznámení a žádosti ve věcech jména a příjmení

4.6.10. vede správní řízení ve věci změny jména a příjmení včetně vyhotovení rozhodnutí

4.6.11. předkládá vydaná rozhodnutí, prohlášení nebo souhlasná prohlášení, které mají vliv na matriční události nebo matriční skutečnosti zapisované do matričních knih, příslušným matričním úřadům

4.6.12. plní oznamovací povinnosti dle zvláštních právních předpisů

4.6.13. sepisuje prohlášení o určení otcovství

4.6.14. zabezpečuje výkon obřadu uzavření manželství a s ním spojené úkony vyplývající ze zákona o matrikách a občanského zákoníku

4.6.15. plní funkci kontaktního místa veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT)

4.6.16. provádí ověřování listin a podpisů podle platné právní úpravy

4.6.17. provádí identifikaci klientů v případech stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

4.6.18. zpracovává v rozsahu stanoveném právními předpisy údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel obce

4.6.19. poskytuje osobní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem

4.6.20. provádí přihlašování občanů k trvalému pobytu na území obce Bystřice včetně kontroly úplnosti a správnosti vyplněných údajů podle předložených dokladů a vystavení potvrzení o změně trvalého pobytu a plní další úkoly ohlašovny vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel a prováděcích předpisů 4.6.21. vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo nezaevidování změny trvalého pobytu

4.6.22. poskytuje obyvatelům starším 15 let osobní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem

4.6.23. uchovává a archivuje dokumentaci a údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky související s vedením informačního systému evidence obyvatel v rámci platné právní úpravy

4.6.24. vede správní řízení a vydává rozhodnutí o zvláštních příjemcích důchodů

4.6.25. zajišťuje vítání občánků a svatební obřady

4.6.26. zabezpečuje úkoly obce v rámci organizace veškerých voleb a referenda (dle příslušných zákonů)

4.6.27. zabezpečuje úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů

4.6.28. vybírá správní poplatky dle příslušných položek Sazebníku zákona o správních poplatcích

4.6.29. provádí autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí

4.6.30. plní funkci editora údajů o názvech ulic a údajů o vazbách ulic na státní územní prvkydo Registru územní identifikace adres a nemovitostí pomoci editačního agendového Informačního systému územní identifikace v rozsahu stanoveném zákonem o základních registrech

4.6.31. plní úkoly stanovené na úseku integrovaného záchranného systému orgánům obce

4.6.32. zajišťuje připravenost obce na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva

4.6.33. organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na provádění záchranných

a likvidačních prací s IZS, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím

4.6.34. podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce

4.6.35. plní úkoly stanovené na úseku krizového řízení a zajišťuje a organizuje připravenost obce na řešení krizových situací

4.6.36. zajišťuje podle pokynů starosty plnění opatření a rozhodnutí k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků

4.6.37. plní úkoly stanovené na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy

4.6.38. vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vede osobní údaje o jejich vlastnících

4.6.39. zabezpečuje výkon agendy ztrát a nálezů

4.6.40. uděluje souhlas s konáním kulturních, sportovních a prodejních akcí s veřejnou hudební produkcí a tyto akce hlásí obecní policii a místnímu obvodu státní policie

4.6.41. zajišťuje plnění povinností na úseku provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

 

4.7. Ostatní činnosti jinde nezařazené

4.7.1. zabezpečuje činnosti spojené s volbou přísedících okresního soudu dle příslušných právních předpisů

Datum vložení: 15. 8. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2018 15:23
Autor: Správce *

Úřad

Kalendář svozu odpadů

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

UKRAJINA

vlajka

Obec Bystřice

Bystřice