Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

specifické činnosti odboru

Odbor se nečlení

4.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny
4.1.1. zajišťuje pokladní službu
4.1.2. zabezpečuje úkoly obce ve věcech místního referenda
4.1.3. zajišťuje evidenci přijatých žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu k informacím, tyto přiděluje odpovědným odborům k vyřízení, eviduje zpracované odpovědi a zajišťuje jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup
4.1.4. zpracovává výroční zprávu za příslušný rok o činnosti v oblasti poskytování informací, za tímto účelem uchovává kopie odeslaných odpovědí, výzev k úhradě nákladů, rozhodnutí o odmítnutí
4.1.5. vede evidenci petic a stížností a předkládá 1 x ročně, vždy koncem 2. měsíce daného roku do schůze rady obce zprávu o průběhu a výsledcích řešení stížnosti fyzických a právnických osob za uplynulý kalendářní rok
4.1.6. zabezpečuje agendu úředních desek, vyvěšuje a svěšuje dokumenty na úřední desce a elektronické úřední desce, označuje předepsanými údaji, vede jejich evidenci, ukládá jejich kopie a koresponduje v těchto záležitostech s externími subjekty
4.1.7. zabezpečuje provoz podatelny úřadu včetně přijímání a odesílání zpráv prostřednictvím datové schránky obce
4.1.8. zpracovává návrh na vydání spisového a skartačního řádu
4.1.9. zabezpečuje spisovou službu, realizuje skartační řízení
4.1.10. zajišťuje služby e-podatelny
4.1.11. zabezpečuje službu kopírování
4.1.12. podílí se na přípravě zasedání zastupitelstva obce v rámci organizačně-techn.věcí
4.1.13. zabezpečuje evidenci vnitřních norem organizace a jejich distribuci
4.1.14. koordinuje využívání zasedací místností a obřadní síně
4.1.15. zajišťuje včasnost a správnost veškerých stálých plateb a refakturací, v případě vzniku pohledávek či sankcí, připravuje podklady pro jejich vymáhání
4.1.16. vede evidenci úředních razítek používaných odbory v samostatné i přenesené působnosti
4.1.17. vede centrální evidenci klíčů
4.1.18. vede evidenci zájemců o přidělení obecního bytu, tvoří pořadník a předkládá radě obce návrhy na uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu
4.1.19. předkládá nájemní smlouvy na pronájem prostor určených k podnikání
na úseku sociálních věcí
4.1.20. vede agendu veřejného opatrovnictví a poskytuje sociální poradenství
4.1.21. předává podněty úřadu s rozšířenou působností ve věci sociálně právní ochrany dětí
4.1.22. zajišťuje součinnost se soudy ve věci přezkumu osob omezených ve svéprávnosti
4.1.23. zajišťuje zprostředkování gratulací jubilantům obce, rozesílání blahopřání a dárkových balíčků u příležitosti životních jubileí občanů obce Bystřice
na úseku odpadů a pohřebnictví
4.1.24. připravuje smlouvy na dodávku vody z obecních vodovodů a smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace
4.1.25. zajišťuje systém nakládání s odpady na území obce v souladu s aktuálním zněním zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
4.1.26. eviduje nepovolené skládky na území obce a řeší jejich odstraňování
4.1.27. zajišťuje samosprávné činnosti na úseku správy a údržby veřejného pohřebiště na území obce v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
4.1.28. uzavírá smlouvy o nájmu hrobových míst a hrobových míst včetně schránky v sestavě kolumbária na veřejném pohřebišti,
4.1.29. zajišťuje samosprávné činnosti na úseku správy a údržby veřejného pohřebiště na území obce v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

4.2. Úkoly, které jsou odboru trvale svěřeny ve vztahu k příspěvkovým organizacím obce
nevykonává

4.3. Úkoly ve vztahu k výborům, komisím a zvláštním orgánům obce
4.3.1. zabezpečuje organizačně technické a administrativní práce související s činností sociální komise

4.4. Vztah k rozpočtu obce
4.4.1. zabezpečuje nakládání s prostředky ORJ 9 v rámci rozpočtu obce

4.5. Úkoly v přenesené působnosti
4.5.1. zabezpečuje kompletní výkon matriční agendy pro obec Bystřice a Košařiska
4.5.2. vede matriční knihy (narození, úmrtí, manželství) včetně sbírek listin
4.5.3. provádí zápisy do matričních knih, vyřizuje žádosti o zápis matričních událostí do Zvláštní matriky Brno
4.5.4. vystavuje matriční doklady, potvrzení o údajích a doslovný výpis z matričních knih
4.5.5. předává po uplynutí stanovené doby matriční knihy k archivaci (příslušnému státnímu oblastnímu archívu a sbírky listin příslušnému úřadu s rozšířenou působností)
4.5.6. vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů
4.5.7. vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a osvědčení k církevnímu sňatku
4.5.8. přijímá oznámení rozvedené manželky popř. manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení
4.5.9. přijímá prohlášení, oznámení a žádosti ve věcech jména a příjmení
4.5.10. vede správní řízení ve věci změny jména a příjmení včetně vyhotovení rozhodnutí
4.5.11. předkládá vydaná rozhodnutí, prohlášení nebo souhlasná prohlášení, které mají vliv na matriční události nebo matriční skutečnosti zapisované do matričních knih, příslušným matričním úřadům
4.5.12. plní oznamovací povinnosti dle zvláštních právních předpisů
4.5.13. sepisuje prohlášení o určení otcovství
4.5.14. zabezpečuje výkon obřadu uzavření manželství a s ním spojené úkony vyplývající ze zákona o matrikách a občanského zákoníku
4.5.15. plní funkci kontaktního místa veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT)
4.5.16. provádí ověřování listin a podpisů podle platné právní úpravy
4.5.17. provádí identifikaci klientů v případech stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
4.5.18. zpracovává v rozsahu stanoveném právními předpisy údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel obce
4.5.19. poskytuje osobní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem
4.5.20. provádí přihlašování občanů k trvalému pobytu na území obce Bystřice včetně kontroly úplnosti a správnosti vyplněných údajů podle předložených dokladů a vystavení potvrzení o změně trvalého pobytu a plní další úkoly ohlašovny vyplývající ze zákona o evidenci obyvatel a prováděcích předpisů
4.5.21. vede správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo nezaevidování změny trvalého pobytu
4.5.22. poskytuje obyvatelům starším 15 let osobní údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem
4.5.23. uchovává a archivuje dokumentaci a údaje vedené na prostředcích výpočetní techniky související s vedením informačního systému evidence obyvatel v rámci platné právní úpravy
4.5.24. vede správní řízení a vydává rozhodnutí o zvláštních příjemcích důchodů
4.5.25. zajišťuje vítání občánků a svatební obřady
4.5.26. zabezpečuje úkoly obce v rámci organizace veškerých voleb a referenda (dle příslušných zákonů)
4.5.27. zabezpečuje úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů
4.5.28. vybírá správní poplatky dle příslušných položek Sazebníku zákona o správních poplatcích
4.5.29. provádí autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí
4.5.30. plní funkci editora údajů o názvech ulic a údajů o vazbách ulic na státní územní prvky do Registru územní identifikace adres a nemovitostí pomoci editačního agendového Informačního systému územní identifikace v rozsahu stanoveném zákonem o základních registrech
4.5.31. zabezpečuje výkon agendy ztrát a nálezů
4.5.32. uděluje souhlas s konáním kulturních, sportovních a prodejních akcí s veřejnou hudební produkcí a tyto akce hlásí obecní policii a místnímu obvodu státní policie

4.6. Ostatní činnosti jinde nezařazené
4.6.1. Zabezpečuje činnosti spojené s volbou přísedících okresního soudu dle příslušných právních předpisů

Datum vložení: 15. 8. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 10. 2022 12:13
Autor: Správce *

Úřad

Kalendář svozu odpadů

Prosinec 2022
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

AED ProŽivot.CZ

logo

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Deštník proti drahotě

logo

Obec Bystřice

Bystřice