Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

ZTRÁTY A NÁLEZY - pravidla

S účinností od 1.1.2014 se právní úprava nálezů řídí ustanoveními § 1051 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Ztracenou věc je povinen vrátit nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Byla-li věc nalezena na území obce Bystřice a nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu zpravidla do tří dnů nález na obecní úřad Bystřice - podatelna; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.

Obecní úřad Bystřice vyhlásí nález obvyklým způsobem, tj. zveřejněním na úřední desce.

Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obecní úřad Bystřice včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec Bystřice nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec Bystřice nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.

Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.                                                             

Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. 

Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti.

Kontaktní osobou obecního úřadu Bystřice ve věcech ztrát a nálezů je Olga Husarová, telefon: 558 995 123, odbor vnitřní správy - podatelna.

V následujícím seznamu jsou uvedeny věci, které byly nalezeny na území obce Bystřice.
 

Seznam nalezených věcí od roku 2014 - ZDE 

Datum vložení: 27. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2016 0:00
Autor: Správce *

Úřad

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice