Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 62

Usnesení Rady obce č. 62 1

z 62. schůze Rady obce Bystřice konané dne 3.4.2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 62. schůze Rady obce Bystřice konané dne 3.4.2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

 

1612/62/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1613/62/18      schvaluje program schůze rady obce

1614/62/18      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1615/62/18      rozhodla nepřijmout žádnou z nabídek na prodej hasičského vozidla Tatra CAS 148, SPZ FM 78-27, doručených v termínu do 28.3.2018

1616/62/18      schvaluje vyhlášení nového výběrového řízení na prodej hasičského vozidla Tatra CAS 148, SPZ FM 78-27 dne 4.4.2018, s termínem doručení nabídek do 19.4.2018 a s podmínkou zaslání nabídky v uzavřené obálce s nadpisem „Neotvírat prodej hasičské cisterny“

1617/62/18      bere na vědomí informace týkající se záměru Sdružení obcí Jablunkovska vyhlásit společné výběrové řízení v rámci obcí SOJ na firmu zajišťující odpadové hospodářství s tím, že až po zpracování finanční analýzy toto bude dále projednáno v orgánech obce

1618/62/18      bere na vědomí přehled o třídění, odvozu a množství komunálního, nebezpečného a separovaného odpadu za rok 2017 včetně příjmů a výdajů

1619/62/18      bere na vědomí závěrečnou zprávu o hospodaření bazénu Bystřice za rok 2017

1620/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočtové opatření č. 3/2018 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu

1621/62/18      schvaluje kompetence starostovi obce a vedoucí odboru vnitřní správy v poskytování drobných věcných darů v podobě dárkových balíčků, poukázek, vstupenek, květin a podobných věcných předmětů u příležitosti konání akcí, občanských záležitostí, životních výročí, vítání nových občánků, svatebních obřadů, a to v rámci schváleného rozpočtu

1622/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočet svazku obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně na rok 2018

1623/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočet Slezského vodohospodářského svazku Třinec na rok 2018

1624/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočet Sdružení obcí Jablunkovska na rok 2018

1625/62/18      schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: “Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici“ - jako vítěznou nabídku firmy DOMASTER, spol. s r.o. se sídlem: Nebory 467, 739 61 Třinec, s nabídkovou cenou 4.289.781,30 Kč bez DPH a s dobou realizace díla 77 dnů

1626/62/18      schvaluje uzavření smlouvy pro akci: “Parkoviště u nádraží ČD v Bystřici“ s vítěznou firmou DOMASTER, spol. s r.o. se sídlem: Nebory 467, 739 61 Třinec

1627/62/18    bere na vědomí seznam komunikací navržených k opravě pro rok 2018 včetně rozpočtu pro výběrové řízení

1628/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2018/03/019/Pi na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 5970/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 327 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší se společností Berndorf Bäderbau s.r.o., Bystřice 1312, IČ 25855247, za cenu 100,- Kč/m2+příslušná sazba DPH, tj. celkem 39.567,- Kč za pozemek

1629/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu ev.č. 2018/03/018/Pi na odkup nově odměřeného pozemku parc.č. 1835/2 trvalý travnatý porost o výměře 43 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší s panem Romanem Ciencialou, trvale Vendryně 790, za cenu 306,29 Kč/m2, tj. celkem 13.170,- Kč za pozemek

1630/62/18      schvaluje záměr zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na pozemku parc.č. 1297 v k.ú. Bystřice nad Olší a připravení smlouvy do zastupitelstva obce

1631/62/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/022/Pi o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení vysokého a nízkého napětí včetně pojistné skříně po pozemcích parc.č. 2321, 5965/3 a 5965/4 v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035

1632/62/18      schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu 2018/03/023/Pi, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí (kanalizační přípojka, plynovod a plynovodní přípojka) po pozemcích parc.č. 882/1, 882/2 a 882/4 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucím oprávněným Mgr. Pavlem Wróbelem, bytem Bystřice 895

1633/62/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/2/i/2018/Ch, jejímž předmětem je umístění stavby „Chodník směr Nýdek“ na silnici č. III/01146, uzavřenou s Moravskoslezským krajem, SSMSK, p.o., Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

1634/62/18      bere na vědomí odpověď Katastrálního úřadu MSK, katastrální pracoviště Třinec (PD-996/2018-832) ve věci žádosti o opravu chyby – změny kultury pozemku parc.č. 3487/22 v katastru nemovitostí obce Bystřice

1635/62/18      schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 562.000,- Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020

1636/62/18      schvaluje přidělení bytové jednotky B201 v DPS-SENIOR v Bystřici paní Baronové Evě, nar. 12.12.1948, Dukelská 765, Třinec- Lyžbice

1637/62/18      schvaluje výjimku v povolení poskytovat pečovatelskou službu paní Evě Gelnar, která má trvalý pobyt mimo obec Bystřice, avšak dlouhodobě o ni pečuje p. Věra Hasalíková, bytem Bystřice 925

1638/62/18      bere na vědomí Zápis č. 2/2018 z jednání sociální komise konané dne 21.3.2018

1639/62/18      bere na vědomí ustanovení školské rady při ZŠ a MŠ St. Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366 a zvolení zástupce za pedagog. pracovníky a zástupce za zákonné zástupce

1640/62/18      schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 996 (naše ev.č. 2011/03/869/Sw ze dne 19.9.2011) s poskytovatelem služeb elektronických komunikací INTRAWEB servis s.r.o.

1641/62/18      schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla pobočného spolku Českého zahrádkářského svazu, z.s., 739 95 Bystřice, IČ 67676324 na adrese Obecního úřadu Bystřice, Bystřice čp. 334, 739 95

1642/62/18      bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení dne 4.4.2018 na pozici „Vedoucí úřadu – tajemník/tajemnice“ s termínem podání přihlášek do 27.4.2018

1643/62/18      odložila stanovisko k záměru výstavby církevní mateřské školy realizované Slezskou církví evangelickou a.v. v místě stodoly vedle farní budovy čp. 107 v Bystřici s tím, že bude na schůzi rady obce přizvána kompetentní osoba k podání úplných informací

1644/62/18      schvaluje Mgr. Irenu Cichou, Ph.D., bytem Bystřice 759 jako odborného garanta projektu „Slezské Beskydy – společné dědictví“

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                   Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                            místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.62/2018

RO 62_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 225,86 kB
Datum vložení: 11. 4. 2018 22:27
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2018 22:32
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
27
28
29
1 2 3

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice