Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

Usnesení Rady obce č. 63

Usnesení Rady obce č. 62 1

z 63. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15.5.2018 ve 13:00 hod.

U S N E S E N Í

z 63. schůze Rady obce Bystřice konané dne 15.5.2018 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti ve 3. mezipatře Obecního úřadu v Bystřici


Rada obce Bystřice projednala a:

1645/63/18      bere na vědomí zahájení schůze starostou obce

1646/63/18      schvaluje program schůze rady obce

1647/63/18      bere na vědomí kontrolu plnění úkolů

1648/63/18      doporučuje zastupitelstvu obce projednat a schválit závěrečný účet obce Bystřice za rok 2017

1649/63/18      doporučuje zastupitelstvu obce projednat zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bystřice za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 č.j. O/33/2018

1650/63/18      doporučuje zastupitelstvu obce vyslovit souhlas s celoročním hospodařením obce Bystřice za rok 2017, a to bez výhrad.

1651/63/18      doporučuje zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku obce Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší, IČO 00296562, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017

1652/63/18      bere na vědomí informaci o provozování čistírny odpadních vod za rok 2017

1653/63/18      schvaluje zřízení 1 nového pracovního místa pro přijetí zaměstnance obce, který bude v souladu s činností odborného garanta zajišťovat provoz vodohospodářských zařízení obce Bystřice, od 16.5.2018

1654/63/18      bere na vědomí ukončení dohody o pracovní činnosti – obsluha a údržba vodárenského zařízení obce Bystřice s p. ………………, bytem ………………., s účinností od 1.6.2018

1655/63/18      schvaluje s účinností od 1.6.2018 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě mandátní ev.č. 2010/03/807/Sw, podepsané dne 1.12.2010 s mandatářem ……………., bytem ………………………, IČ 87460840

1656/63/18      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 000 Kč SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM MĚSTA TŘINEC, Habrová 302, 739 61  Třinec-Dolní Líštná, IČ 00600954

1657/63/18      schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 2 000 Kč SENIOR DOMŮM POHODA Jablunkov, a.s., Bezručova 497, 739 91  Jablunkov, IČ 0304157

1658/63/18      schvaluje neposkytnutí peněžitého daru Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8, IČ 61383198

1659/63/18      schvaluje zavedení služby Senior taxi v obci Bystřice

1660/63/18      schvaluje uzavření smlouvy na poskytování služeb Senior taxi s p. ……………………. a ………………….., ………………, smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.7.2018 do 31.12.2018

1661/63/18      schvaluje Dohodu ev.č. 2018/03/032/Bo o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku ev.č. 2016/03/105/St s nájemcem panem …………….., bytem …………, k 31.5.2018

1662/63/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/029/Pi o zřízení služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu umístění kanalizační přípojky po pozemku parc.č. 52/1 v k.ú. Bystřice nad Olší k RD čp. 399 na pozemku parc.č. 7 v k.ú. Bystřice nad Olší s oprávněnými ze služebnosti manželi ……………….. a ………………, oba bytem ……………………..

1663/63/18      schvaluje smlouvu ev.č. 2018/03/030/Pi o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení NN po pozemcích parc.č. 1784, 1789/2, 1803/4 a 1804/19 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s oprávněnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ 24729035

1664/63/18      schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 2018/03/031/Pi, spočívající v právu vedení a umístění inženýrských sítí (kanalizační a vodovodní přípojka) po pozemcích parc.č. 1061/105, 1061/192 a 1061/193 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucími oprávněnými manželi ……………………., oba bytem ………………………..

1665/63/18      schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 2018/03/033/Pi, spočívající v právu vedení a umístění inženýrské sítě vodovodní přípojky po pozemcích parc.č. 310/6 a 317/10 v k.ú. Bystřice nad Olší, s budoucí oprávněnou ……………….., bytem ………………………….

1666/63/18      schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor krytého bazénu v Bystřici“ – části A (rekonstrukce strojovny bazénové technologie v objektu bazénu ve sportovním areálu Bystřice) – jako vítěznou nabídku firmy INOX SERVIS s.r.o., se sídlem Novosadský dvůr 761/2, 779 00 Olomouc – Nové Sady, IČ: 27840816, s nabídkovou cenou 3 084 453,32 Kč bez DPH

1667/63/18      schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor krytého bazénu v Bystřici“ – části B (rekonstrukce vzduchotechniky šaten a souvisejících hygienických prostor v objektu krytého bazénu v Bystřici) – jako vítěznou nabídku firmy Cieslar, s.r.o., se sídlem: Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČ: 25815580 s nabídkovou cenou 2 168 000 Kč bez DPH

1668/63/18      schvaluje uzavření smlouvy na akci: „Rekonstrukce vnitřních prostor krytého bazénu v Bystřici“ – části A s vítěznou firmou INOX SERVIS s.r.o., se sídlem Novosadský dvůr 761/2, 779 00 Olomouc – Nové Sady, IČ: 27840816

1669/63/18      schvaluje uzavření smlouvy na akci: „Rekonstrukce vnitřních prostor krytého bazénu v Bystřici“ – části B s vítěznou firmou Cieslar, s.r.o., se sídlem: Bystřice 325, 739 95 Bystřice, IČ: 25815580

1670/63/18      schvaluje přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Bystřice 848, okr. F-M, p.o., ve výši 5 000 Kč na propagační materiál k 90. výročí školy

1671/63/18      bere na vědomí zápis z jednání Mediální komise konané dne 10.5.2018

1672/63/18      schvaluje kompetence starostovi obce schvalovat poskytnutí finanční náhrady ve výši 1 000 Kč za jeden kus odlovené černé zvěře členovi Honebnímu společenstvu Loučka – Bystřice, …………………….

1673/63/18      schvaluje výsledek výběrového řízení „Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2018“ – pořadí firem:

  1. Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, s nabídkovou cenou 2 864 283,62 Kč bez DPH,
  2. Swietelsky stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, s nabídkovou cenou 3 086 426,34 Kč bez DPH,
  3. Strojírny a stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, 739 61 Třinec, s nabídkovou cenou 3 277 877,90 Kč bez DPH.

 

1674/63/18      schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku: „Oprava MK v obci Bystřice pro rok 2018“ s firmou Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

1675/63/18      schvaluje dohodu o nájmu ev.č. 2018/03/035/Bo za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení na oplocení umístěného na pozemku parc.č. 5972/5, k.ú. Bystřice nad Olší, se společností OLCIGO s.r.o., Bystřice 1501, 739 95  Bystřice, IČ 03567982, zastoupená jednatelkou …………………, dle platného ceníku pro stanovení výše nájemného z nebytových prostor a nájmu částí nemovitosti ve vlastnictví Obce Bystřice za roční nájemné 3 000 Kč/rok + příslušná sazba DPH, s účinností od 16.5.2018 na dobu neurčitou

1676/63/18      schvaluje přidělení bytové jednotky B108 v DPS-SENIOR v Bystřici paní ……………………….., nar. ………………, bytem …………………

1677/63/18      schvaluje peněžitý dar ve výši ……………. Kč p. ………………., veliteli JSDH Bystřice

1678/63/18      schvaluje peněžitý dar ve výši …………… Kč p. …………………, starostovi JSDH Bystřice

1679/63/18      schvaluje služební cestu pro místostarostu obce s doprovodem dne 26.5.2018 do partnerského města Svodín v rámci spolupráce V4

 

                        Mgr. Roman Wróbel                                                   Mgr. Marcel Čmiel

                              starosta obce                                                         místostarosta obce

Přílohy

Usnesení RO č.63/2018

USNESENÍ RO 63_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,72 kB
Datum vložení: 21. 5. 2018 12:11
Datum poslední aktualizace: 21. 5. 2018 12:15
Autor: Správce *

Samospráva

logo

Kalendář svozu odpadů

Říjen 2023
Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28 29 30 1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

AKCE SRDCE

odkaz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice