Obec Bystřice
Bystřiceoficiální stránky obce

USNESENÍ z 14. zasedání ZO

USNESENÍ z 14. zasedání ZO

konaného dne 20. 9. 2016 v 15:00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


U S N E S E N Í

 

z 14.  zasedání Zastupitelstva obce Bystřice, konaného dne 20. 9. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bystřice


Zastupitelstvo obce Bystřice po projednání předložených návrhů přijalo následující usnesení:

 

338/14/16        Schvaluje program 14. zasedání ZO

339/14/16        Volí návrhovou komisi ve složení:     Mgr. Marcel Čmiel, Ing. Jaroslav Stošek, p. Anna Konderlová

340/14/16        Určuje ověřovatele zápisu:    Mgr. Anna Kubátová, Mgr. Roman Raszka, Náhradník: Ing. Radek Olszar, Ph.D., MBA

341/14/16        Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Bystřice č. 2/2016 o zřízení policie

342/14/16        Ukládá úkol radě obce, tajemníkovi OÚ a komisi pro prevenci kriminality zajistit splnění úkolů nezbytných pro fungování obecní policie Bystřice k 01.06.2016

    Termín: průběžně do 31.5.2017    

    Zodp.: rada obce, tajemník OÚ,  Komise pro prevenci kriminality

343/14/16        Schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000,- Kč Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici, 739 95 Bystřice čp. 107, IČ 69609853

344/14/16        Bere na vědomí plnění rozpočtu obce Bystřice za 1. pololetí 2016

345/14/16        Bere na vědomí informaci o provozování kanalizace a čistírny odpadních vod

346/14/16        Bere na vědomí přehled pohledávek obce Bystřice k 30.6.2016

347/14/16        Schvaluje poskytnutí členského příspěvku svazku obcí Mikroregion Bystřice – Nýdek – Vendryně se sídlem 739 95 Bystřice 334, IČ 70969060, na rok 2017 ve výši 53.000,- Kč

348/14/16        Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

349/14/16        Bere na vědomí závěrečný účet Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec, IČ: 71224530 za rok 2015

350/14/16        Bere na vědomí zprávu revizní komise Slezského vodohospodářského svazku dobrovolný svazek obcí Třinec za rok 2015

351/14/16        Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték konaných ve venkovních prostorách v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

352/14/16                    Schvaluje s podmínkami uvedenými v zápise č. 2 z jednání stavební komise dne 18.8.2016:

 

  1. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 4312/1 a 4312/2 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět ……………………………
  2. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemků p.č. 2573 a 2567 do zastavitelné plochy (zóna BR) na podnět …………………………….
  3. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající  v zařazení části pozemku p.č. 4315/5 v rozsahu pro stavbu jednoho RD na části pozemku o výměře do 1500m2 u přilehlé místní komunikace do zastavitelné plochy (zóna SV) na podnět ……………………………….
  4. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 2559 do zastavitelné plochy pro rodinnou (individuální) rekreaci (zóna RI) na podnět …………………………
  5. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení části pozemku p.č. 4059/1 do zastavěného území (zóna BR) v rozsahu pro stavbu jednoho RD na části pozemku o výměře do 2000m2 v severozápadním cípu pozemku na podnět …………………………………
  6. pořízení změny územního plánu – změny funkčního využití pozemků spočívající v zařazení pozemku p.č. 4636/73 do zastavitelné plochy (zóna BR) v rozsahu pro stavbu jednoho RD na části pozemku o výměře cca 1600m2 u přilehlé místní komunikace na podnět ……………………………

 

353/14/16        Schvaluje Darovací smlouvu č. DS-TŘ-150-16-Vym na darování pozemků pod chodníky vybudovanými v rámci stavby podchodu pod silnicí I/11 parc.č. 5963/12 o výměře 116 m2, parc.č. 5963/13 o výměře 181 m2, parc.č. 5963/15 o výměře 252 m2 a parc.č. 5963/16 o výměře 296 m2 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

354/14/16        Schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/3/i/2016/Ch, jejímž předmětem je darování části pozemků parc.č. 5966, 5965/1 a 3119/5 za účelem vybudování chodníku v rámci akce: „Chodník Na Pasekách, druhá etapa“ s budoucím dárcem Moravskoslezským krajem, Správou silnic MSK, středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

355/14/16        Schvaluje Kupní smlouvu č. UZSVM/OFM/3128/2016-OFMM na odkoupení části pozemku parc.č. 3293/2 o výměře 18 m2 za cenu 3.500,- Kč, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3706-46/2016, z důvodu stavby chodníku v Bystřici v lokalitě Škubňa s prodávající ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

356/14/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/062/Pi na prodej pozemku parc.č. 2818/61 vodní plocha o výměře 11 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, za účelem regulace potoka „Jatný, km 0,190-0,726“ s oprávněnou LESY ČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu dle znaleckého posudku tedy 440,- Kč

357/14/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/063/Pi na prodej pozemku parc.č. 4308/18 vodní plocha o výměře 44 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší, za účelem regulace potoka „Žabinec, km 1,700-1,900“ s oprávněnou LESYČR, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451, za cenu dle znaleckého posudku tedy 1.760,- Kč

358/14/16        Schvaluje kupní smlouvu ev.č. 2016/03/066/Pi na prodej pozemků parc.č. 5093/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m2 a parc.č. 5093/9  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 vše v k.ú. Bystřice nad Olší, s kupující paní ……………………….., bytem ……………………, za cenu dle znaleckého posudku č. 2720-99/2014 (tj. u pozemku 5093/7 – 45,- Kč/m2 a u pozemku 5093/1 – 110,- Kč/m2), tj. 11.280,- Kč + úhradu poplatků za vypracování znaleckého posudku, GP a kupní smlouvu. Součástí kupní smlouvy je i zřízení služebnosti vedení vodovodního řadu po celém nově vzniklém pozemku parc.č. 5093/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 v k.ú. Bystřice nad Olší

359/14/16        Odložilo záměr směny pozemků manželů ……………. parc.č. 3196/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a 3196/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2 za pozemek parc.č. 3195/1 trvalý travní porost o výměře 187 m2, který je ve vlastnictví obce Bystřice

360/14/16        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ Rodičovskému týmu za 1. místo na MS v mažoretkovém sportu

361/14/16        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ p. ………………. za 13 let obětavé práce ve funkci předsedy SRPŠ (Macierz Szkolna)

362/14/16        Neschvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ p. ……………… za dlouhodobý přínos (20 let) v oblasti rozvoje vysílání obecní TV

363/14/16        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ p. ……………… za 29 let ve funkci pokladníka v MO Českého svazu tělesně postižených Bystřice

364/14/16        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ p. ………………. za 37 let ve funkci pokladníka v MK PZKO Bystřice

365/14/16        Schvaluje udělení titulu „Bystřice děkuje – Bystrzyca dziękuje“ investorům za realizaci stavby Polyfunkční dům

366/14/16        Schvaluje záměr nadstavby mateřské školy č.p. 460 pro zřízení nové třídy pro 24 dětí s tvarem zastřešení nadstavby dle varianty č. 1

367/14/16        Bere na vědomí přehled příspěvků za období od 1.9.2015 do 30.6.2016 (Bystřický report)

368/14/16        Odložilo záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 1876/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2, v k.ú. Bystřice nad Olší

369/14/16        Schvaluje Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí 2016/03/073/Pi, spočívající v právu umístění a vedení kanalizačního řadu a vedení veřejného osvětlení po pozemcích parc.č. 1184/1 a 1185/1 v k.ú. Bystřice nad Olší ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 1183

 

Materiály projednané bez přijatého usnesení

Zastupitelstvo obce:

 

-     Ukládá úkol prověřit, zda je možná na pozemku parc.č. 3195/1 výstavba ČOV a parkoviště v souvislosti s projednávaným záměrem směny pozemků manželů ……………….. parc.č. 3196/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57 m2 a 3196/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2 za pozemek parc.č. 3195/1 trvalý travní porost o výměře 187 m2, který je ve vlastnictví obce Bystřice.

      Termín: 15.11.2016             

      Zodp.: ved. stavebního úřadu,  ved. odboru vnitřní správy

 

-     Ukládá úkol zajistit stanovisko právního zástupce obce v souvislosti s projednáváním záměru prodeje obecního pozemku parc.č. 1876/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 273 m2,  v k.ú. Bystřice nad Olší.

Termín: 15.11.2016                                   Zodp.: ved. odboru vnitřní správy

 

-     Ukládá úkol prověřit, zda existuje studie týkající se retenčních ploch na zachycení dešťových vod z potoka Prašivá.

Termín: 15.11.2016                                  Zodp.: ved. stavebního úřadu

 

-           Bere na vědomí připomínky a náměty členů ZO

 

Starosta obce:

Mgr. Roman Wróbel                                                  …………………………….

 

Ověřovatelé:

Mgr. Anna Kubátová                                                 …….………………………

 

Mgr. Roman Raszka                                                   ………………….…………

Datum vložení: 4. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 10. 2016 0:00
Autor: Správce *

Samospráva

Virtuální prohlídka

Kalendář svozu odpadů

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kvalita ovzduší

měřící stanice
Třinec - Kosmos

mobilní aplikace SmogAlarm

Zdravá obec a MA 21

logologo

Logo MSK

Logo MSK

Karpatské terénní naučné centrum

foto

loga

Obec Bystřice

Bystřice